Algemene voorwaarden Vitabalans

Zorgvrager 

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen. 

De zorgvrager heeft een aantal plichten

  1. De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven; 
  2. De cliënt dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen. 

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld. De zorgverlener verwijst indien noodzakelijk naar een arts / specialist. 

Behandelovereenkomst 

Iedere cliënt vanaf 16 jaar vult in de 1e afspraak een behandelovereenkomst in met gegevens t.b.v. de behandeling. Voor de behandeling van minderjarige kinderen (tot 16 jaar) ontvang je vooraf, via de mail het behandelovereenkomst en geldt dat (beide) gezagdragende ouders / voogden een handtekening  op het formulier ter toestemming plaatsen. Het formulier neem je mee naar de 1e afspraak.

Met dit formulier verklaart de cliënt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en dat u de pagina over de Algemene Verordening Gegevensbescherming bij VitaBalans hebt gelezen. Hiermee geef je aan dat je hebt gekozen voor behandeling door therapeut Lianne van Schaik, VitaBalans. 

Afspraak annuleren 

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, worden de kosten voor een consult in rekening gebracht. Je ontvangt hiervoor een factuur thuis. Wanneer je te laat verschijnt bij een afspraak, waardoor deze in feite verschuift, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Vergoeding 

VitaBalans is niet verantwoordelijk of de behandeling wel of niet vergoedt wordt door de zorgverzekeraar. Controleer altijd je eigen polisvoorwaarden en neem eventueel vooraf contact op met je eigen zorgverzekeraar. 

Betaling

Facturen worden overgemaakt naar de bankrekening van VitaBalans. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren. Je krijg een factuur mee die je kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar. 

Overschrijding betalingstermijn 

Indien de betaling 14 dagen na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden, ontvang je een eerste betalingsherinnering. Als het verschuldigde bedrag 7 dagen daarna niet is overgemaakt, zal een tweede betalingsherinnering worden gestuurd.
Als de betaling alsnog uitblijft (28 dagen na de eerste factuurdatum), zal de praktijk een incassobureau in schakelen teneinde de betaling alsnog te innen. Alle kosten die dan worden gemaakt en de wettelijke rente zal voor jouw eigen rekening komen. 

Opmerkingen en klachten over een factuur worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij de praktijk. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Bij bezwaar tegen de betalingsherinnering is het van belang een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een kopie afschrift van bank/giro) mee te sturen. Het herhalingsverzoek zal in dat geval ongedaan gemaakt worden. 

Contact met arts of specialist 

Het spreekt voor zich dat je bij ernstige klachten of medisch advies jouw arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van jouw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn. Je blijf zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn en goed zorg.