Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt. Informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna genoemd als AVG), kun je hier vinden. VitaBalans voldoet aan de eisen van de AVG.

JOUW PRIVACY 

VitaBalans voldoet aan de eisen van de AVG. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Lianne van Schaik als behandelende therapeut, voor jou een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Het dossier bevat gegevens die worden verkregen op het formulier dat jij zelf invult vóór jouw eerste afspraak. Het dossier wordt gaande de behandeling aangevuld met aantekeningen van de behandelsessies. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen, tenzij noodzakelijk voor de behandeling en alleen met jouw instemming.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig om ga met persoonlijke en medische gegevens.
 • Een deel van de persoonlijke gegevens wordt digitaal opgeslagen. Deze gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord en een versleuteling.
 • De computer is beveiligd met een actueel antivirusprogramma.
 • De back-up is beveiligd met een wachtwoord.
 • Een deel van de gegevens staat op papier; dit wordt bewaard in een afgesloten kast.
 • Je naam en telefoonnummer kunnen in de mobiel van de therapeut staan, die is beveiligd met een vingerafdruk en/of code.

Privacy op de Zorgnota 

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats.
 • Geboortedatum.
 • Zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer
 • Datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving vb. natuurgeneeskundige behandeling.
 • De kosten van het consult. 
 • Voor eventuele natuurgeneeskundige middelen ontvangt u een aparte nota.

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw  toestemming.
 • Naam, adres, woonplaats en de natuurgeneeskundige middelen met gebruik daarvan, wordt doorgegeven aan de apotheek, waar de bestelling plaats vind.
 • Het kantoor dat mijn financiële administratie voert, heeft uitsluitend inzage in de facturen. De werkwijze van het kantoor voldoet aan de AVG.
 • Het bedrijf dat mijn IT systeem onderhoudt maakt een back up van de mail en het contactformulier. Deze gegevens worden twee jaar bewaard. De werkwijze van het bedrijf voldoet aan de AVG.
 • Als ik onverhoopt onverwacht overlijdt is er iemand door mij aangewezen om de dossiers conform de AVG op te heffen. 

Bewaartermijn dossier 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Voor kinderen tot 18 jaar is dat 15 jaar en het leeftijd van het kind. Indien u “vergeten” wenst te worden, kunt u hiertoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen; indien dit verzoek wordt ingewilligd, wordt jouw dossier onmiddellijk vernietigd. Inzage persoonsgegevens De AVG geeft u een aantal rechten waardoor u beperkt controle kunt uitoefenen op het gebruik van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om inzage te verzoeken in je persoonsgegevens en je dossier. Je dient dit schriftelijk, voorzien van een datum, je persoonsgegevens en jouw handtekening aan de therapeut, tevens de eigenaar van de praktijk, te vragen. Nadat de schriftelijke aanvraag is ontvangen, is de therapeut verplicht je binnen vier weken een overzicht van de gegevens te verstrekken. 

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat ouders een verzoek kunnen indienen. Jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben zelf het recht om een verzoek in te dienen. Ouders/voogden van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht alleen met toestemming van het kind. 

De therapeut kan om motiverende redenen weigeren aan het verzoek om inzage te voldoen. Nadat je inzage hebt gekregen, kun je de therapeut verzoeken om jouw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Voorwaarde voor inwilliging van dit verzoek is dat de gegevens zoals die gebruikt worden feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet te zake doende voor het doel van de verwerking. Ook dit verzoek moet zijn voorzien van een datum, je persoonsgegevens en je handtekening. De therapeut dient binnen vier weken te reageren op jouw verzoek. Een weigering om de gegevens te bewerken, moet gemotiveerd worden. 

Indien het verzoek wordt ingewilligd.
Het recht van verzet houdt in dat je het recht hebt om schriftelijk, voorzien van een datum, jouw persoonsgegevens en jouw handtekening, bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens door de therapeut. Wanneer aan dit bezwaar tegemoet gekomen wordt, kan het zijn dat je niet behandeld kan worden bij VitaBalans. 

De Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van de rechten. Je kunt rechtstreeks een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de behandeling van dit verzoek zijn geen kosten verbonden.
Wanneer je van mening bent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijke bepaalde verplichtingen niet nakomt, kun je dit voorleggen aan een rechter. Deze kan advies vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.